TAPLÔ - ĐINH MÓC - TẮC KÊ

   Đinh móc 5mm
   Giá: 85,000 VND
   Tắc kê bướm
   Giá: 150,000 VND
   Đinh móc 7mm
   Giá: 75,000 VND
   Đinh móc 10mm
   Giá: 85,000 VND
   Đinh móc 11mm
   Giá: 93,000 VND
   Đinh móc 13mm
   Giá: 95,000 VND
   Đinh móc 16mm
   Giá: 115,000 VND